Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Nowelizacja Prawa upadłościowego z 2019 roku zmieniła dotychczasowe cele tego postępowania w  stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka zmierza do oddłużenia, niezależnie od tego, czy sytuacja majątkowa dłużnika powstała w związku z  prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyczyny powstania „niewypłacalności” dłużnika nie wpływają negatywnie na możliwość uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości, przez co możliwość skorzystania z tej instytucji jest o wiele bardziej dostępna niż przed zmianami. Złożenie wniosku o  ogłoszenie upadłości osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega opłacie sądowej w  kwocie 30 złotych. Wniosek składa się na formularzu do właściwego miejscowo sądu upadłościowego. Przyszły upadły jest zobowiązany do wyjawienia wszystkich posiadanych przez siebie składników majątkowych, przysługujących mu wierzytelnościach oraz zaciągniętych długach. Ogłoszenie upadłości następuje w  drodze postanowienia, które wywiera skutki również wobec do tej pory terminowo  spłacanych zobowiązaniach powodując ich wymagalność. Małżonkowie pozostający w ustawowej wspólności majątkowej od chwili ogłoszenia upadłości zostają z mocy prawa objęci rozdzielnością majątkową, a  wszelka dokumentacja dotycząca majątku dłużnika oraz umów, której stroną jest upadły powinna zostać wydana syndykowi na jego żądanie. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy złożyć m.in. informację o  dokonanych rozporządzeniach majątkowych w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku w przypadku kiedy takie czynności dotyczyły własności nieruchomości oraz  rzeczy ruchomych, wierzytelności lub praw o wartości przekraczającej kwotę 10.000 złotych. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien również zawierać oświadczenie składającego o prawdziwości danych zawartych we wniosku.  W przypadku gdy w skład majątku upadłego wchodzi nieruchomość pełniąca funkcje mieszkalne upadłemu przysługuje świadczenie celowe w sytuacji likwidacji przez sprzedaż tego składnika  majątkowego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Upadłość konsumencka jest instytucją, której głównym celem jest umożliwienie wyjścia z długów osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli, a w praktyce również poprzez tymczasowe, bądź ostateczne poniesienie kosztów postępowania upadłościowego przez Skarb Państwa.