KANCELARIA PRAWNA

Mariusza Matuszewskiego

Blog

przeczytaj o sprawach, które mogą Cię zainteresować

  Problematyka prawnego uregulowania nabywania nieruchomości przez cudzoziemców pojawiła się już na samym początku kształtowania się na nowo państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Ustawodawca w akcie prawnym z dnia 24 marca 1920 roku odniósł się do tej kwestii wprowadzając ograniczenia. Przywołana ustawa, wielokrotnie nowelizowana, nadal jest podstawowym źródłem prawa regulującym obrót nieruchomościami, których nabywcą jest cudzoziemiec. Dodatkowo z uwagi na „zagadnienie prawne”, stanowiące bezpośrednią podstawę niniejszej […]

Podatek od zasiedzenia nieruchomości Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia wywołuje skutki w sferze podatkowej. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, ustawodawca zaliczył tę formę nabycia własności do zdarzeń, które podlegają opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy ciążący na nabywcy nieruchomości w drodze zasiedzenia powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu. Należy podkreślić, że nie każde nabycie własności […]

Zasiedzenie nieruchomości przez zmarłego Wstęp Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności nieruchomości, ale inaczej niż ma to miejsce w przypadku „zwykłej” umowy sprzedaży, jej treść określa postanowienie sądu. Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego: § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). § 2. […]

Roszczenie alimentacyjne za DPS Jeszcze do niedawna umieszczenie bliskiej osoby w Domu Pomocy Społecznej spotykało się z negatywnym odbiorem przez osoby trzecie. Obecnie, wraz ze zmianami dotykającymi wielu aspektów naszego życia, jest to przejaw chęci zapewnienia seniorowi jak najlepszej opieki, który niestety stanowi wydatek rzędu kilku tysięcy złotych za miesięczny pobyt w  placówce. W przeważającej ilości przypadków świadczenie emerytalne pobierane przez podopiecznego DPS nie pozwala w pełni na pokrycie […]

Wezwanie spadkobierców dotychczasowego właściciela nieruchomości przy zasiedzeniu   Wskazanie przez wnioskodawcę właściciela nabywanej w drodze zasiedzenia nieruchomości jako uczestnika postępowania ma charakter obligatoryjny, który w przypadku jego niedopełnienia stanowi brak formalny, skutkujący zwrotem wniosku.  Częstą sytuacją w sprawach o zasiedzenie nieruchomości  – powodującą znaczące problemy – jest określenie kręgu koniecznych uczestników postępowania, czyli co do zasady dotychczasowych właścicieli nieruchomości, zwłaszcza w przypadku ich śmierci i braku […]

  Odwołanie od decyzji Obecnie żyjemy w coraz bardziej zinstytucjonalizowanym świecie, gdzie prawie wszystko w większym, bądź mniejszym stopniu jest uregulowane. Nawet osoba, która twierdzi, że nie ma nic wspólnego z prawem, jest w dużej mierze w błędzie. Prawo administracyjne dotyczy każdego i tworzy ogromną sferę prawa publicznego. Prawo administracyjne w ujęciu szczególnym, to nic innego jak przywołana w podstawie prawnej decyzji ustawa czy inny akt prawny, który wskazuje dlaczego urząd […]

Europejski nakaz zapłaty Jednym z bezpośrednich skutków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej było poszerzenie kręgu kontrahentów u krajowych przedsiębiorców o podmioty zagraniczne. Transgraniczność w sferze gospodarczej prowadzi w dużym uogólnieniu do możliwości zawierania wielu umów z firmami z innych państw wspólnoty. Niestety, wymiana handlowa jako wynik korzystania z rynku europejskiego, opartego na swobodnym przepływie towarów i usług, powoduje  również problemy związane z brakiem wzajemnego spełniania świadczeń przez strony stosunku […]

Osoby prowadzące działalność gospodarczą bardzo często w momencie sprzedaży nieruchomości stają przed dylematem czy przyszła transakcja powinna uwzględniać w cenie kwotę podatku VAT. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są „(…) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności” […]

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy   Rola pracy na roli Praca w gospodarstwie rolnym  wpływa na wymiar stażu pracy niezależnie od późniejszego podjęcia innych form działalności zarobkowych. Bardzo często młode osoby wychowywane na obszarach wiejskich opuszczają  swoje rodzinne siedliska w poszukiwaniu lepszych warunków do nauki i pracy. W takim przypadku okres spędzony              w gospodarstwie rodziców może w sposób bezpośredni […]

Zachowek a podatek Ad vocem do zachowku Zachowek stanowi  instytucję prawa spadkowego  umożliwiającą osobie pominiętej testamentowo dochodzenie części należnego sobie udziału w spadku. Zachowek przysługuje wąskiej grupie spadkobierców ustawowych, którą zgodnie z treścią art. 991 § 1 kodeksu cywilnego tworzą: Zstępni, małżonkowie oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, (…). Wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by przypadał spadkobiercy […]

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Nowelizacja Prawa upadłościowego z 2019 roku zmieniła dotychczasowe cele tego postępowania w  stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka zmierza do oddłużenia, niezależnie od tego, czy sytuacja majątkowa dłużnika powstała w związku z  prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyczyny powstania „niewypłacalności” dłużnika nie wpływają negatywnie na możliwość uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości, przez co możliwość skorzystania z tej instytucji jest o wiele bardziej dostępna […]

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia Czasami nabycie własnego mieszkania nie wiąże się z samymi pozytywnymi emocjami, zwłaszcza gdy ten moment poprzedzony jest śmiercią bliskiej osoby. Do niedawna spadek, w skład którego wchodziła nieruchomość, mógł być nawet sytuacją nie do pozazdroszczenia, w szczególności gdy pochodził od zmarłego z dalszej rodziny albo od osoby niespokrewnionej. W takiej sytuacji oprócz podatku od spadków i darowizn spadkobierca – w przypadku chęci szybkiego spieniężenia składnika majątkowego – […]

Przedsiębiorca indywidualny a spółka cywilna Decyzja o założeniu firmy jest dopiero początkiem drogi, przed którą stoi przyszły przedsiębiorca. Przystępując do realizacji swoich zamierzeń należy zacząć od czynności rejestrowych, czyli czynności polegających na zgłoszeniu właściwym instytucjom chęci występowania w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku CEIDG-1, w którym określa się m.in. nazwę, przedmiot, adres miejsca prowadzonej działalności oraz właściwy miejscowo urząd skarbowy czy numer rachunku […]

Wykonywanie kontaktów z dzieckiem Ustalenie kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem jest przeważnie dopiero początkiem batalii o możliwość utrzymywania bezpośrednich relacji. Niestety postanowienie sądu określające terminy   i sposób kontaktowania się rodzica z małoletnim bardzo często nie jest wykonywane, co  negatywnie odbija się na rozwoju i budowie więzi rodzinnych dziecka. Remedium na tego typu sytuację stanowi instytucja zagrożenia nakazem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z  [...]