Roszczenie alimentacyjne za DPS

Jeszcze do niedawna umieszczenie bliskiej osoby w Domu Pomocy Społecznej spotykało się z negatywnym odbiorem przez osoby trzecie. Obecnie, wraz ze zmianami dotykającymi wielu aspektów naszego życia, jest to przejaw chęci zapewnienia seniorowi jak najlepszej opieki, który niestety stanowi wydatek rzędu kilku tysięcy złotych za miesięczny pobyt w  placówce.

W przeważającej ilości przypadków świadczenie emerytalne pobierane przez podopiecznego DPS nie pozwala w pełni na pokrycie wszystkich kosztów pobytu i leczenia. W takim przypadku różnicę między ceną usługi a wysokością wypłacanej emerytury należy pokryć z innych źródeł – co do zasady pochodzących od dzieci.

Niestety bardzo często ciężar partycypowania w kosztach utrzymania podopiecznego  w DPS spoczywa na barkach tylko jednego z nich, który dokłada brakującą sumę z własnej kieszeni, mimo próśb kierowanych do pozostałego rodzeństwa.

Regres alimentacyjny

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – dalej KRO, w treści art. 140 stanowią, że:

 

Art. 140 [Regres]
§ 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

§ 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech.

Uzupełnieniem powyższego przepisu KRO odnajdujemy w treści § 2 art. 129, zgodnie z którym:

Art. 129 [Kolejność]
§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Przywołane artykuły KRO są podstawą do sformułowania i  dochodzenia roszczenia w postaci regresu alimentacyjnego skierowanego do pozostałych członków najbliższej rodziny osoby podlegającej opiece w DPS. Należy podkreślić, że co do zasady koszty związane w przywołaną wcześniej partycypacją, rozkładają się w równych częściach, których ilość jest uzależniona od ilości osób obowiązanych, czyli dzieci. Sam osąd o możliwościach zarobkowych i majątkowych osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym, a co za tym idzie ich udział w pokryciu pobytu w placówce,  jest przedmiotem postępowania a argumenty za innym niż równym partycypowaniem w kosztach obciążają z punktu widzenia dowodowego osoby powołujące się na zaistnienie takiej okoliczności.