Wezwanie spadkobierców dotychczasowego właściciela nieruchomości przy zasiedzeniu

 

Wskazanie przez wnioskodawcę właściciela nabywanej w drodze zasiedzenia nieruchomości jako uczestnika postępowania ma charakter obligatoryjny, który w przypadku jego niedopełnienia stanowi brak formalny, skutkujący zwrotem wniosku.  Częstą sytuacją w sprawach o zasiedzenie nieruchomości  – powodującą znaczące problemy – jest określenie kręgu koniecznych uczestników postępowania, czyli co do zasady dotychczasowych właścicieli nieruchomości, zwłaszcza w przypadku ich śmierci i braku dostatecznej wiedzy o pozostawionych przez nich spadkobiercach.

Co można zrobić?

Śmierć dotychczasowego właściciela nieruchomości powinna być potwierdzona aktem zgonu. Dopiero możliwość przedłożenia sądowi takiego dokumentu zwalnia nas od wnioskowania o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, mimo tego, że okoliczności sprawy mogą wskazywać, że nasz dotychczasowy właściciel nieruchomości zaliczałby się do grona stulatków.

Urząd Stanu Cywilnego…

Oczywiście uzyskanie aktu zgonu bliskiej nam osoby nie stanowi większego problemu. Kłopoty pojawią się w sytuacji gdy nie jesteśmy w żadnej sposób spokrewnieni z dotychczasowym właścicielem nieruchomości. Na szczęście ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, przewidziała i taką ewentualność:

 

Art. 45. Uprawnienie do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o danych osoby

1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, (…).

 

Wykazanie interesu prawnego stanowiącego podstawę do wydania odpisu aktu zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości wymaga przedłożenia dokumentów wskazujących na zaistnienie okoliczności uprawniających wnioskodawcę do zainicjowania postępowania o zasiedzenie. USC nie zawsze przychylają się do złożonego wniosku. W takim przypadku można celowo nie przedkładać sądowi wspomnianego odpisu licząc na wezwanie do uzupełnia, które samo w sobie będzie stanowić dla USC wykazany interes prawny potwierdzony przez sąd.

Mam akt zgonu i co teraz?

 

Możliwość przedłożenia przez wnioskodawcę aktu zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości w przypadku braku możliwości  wskazania jego spadkobierców stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wezwanie takich osób do postępowania w drodze ogłoszenia, którego koszty ponosi inicjujący postępowanie.

 

Zasiedzenie nieruchomości przez zmarłego