Przedsiębiorca indywidualny a spółka cywilna

Decyzja o założeniu firmy jest dopiero początkiem drogi, przed którą stoi przyszły przedsiębiorca. Przystępując do realizacji swoich zamierzeń należy zacząć od czynności rejestrowych, czyli czynności polegających na zgłoszeniu właściwym instytucjom chęci występowania w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku CEIDG-1, w którym określa się m.in. nazwę, przedmiot, adres miejsca prowadzonej działalności oraz właściwy miejscowo urząd skarbowy czy numer rachunku bankowego. Warto podkreślić, że same czynności rejestrowe nie wymagają osobistego zaangażowania przyszłego przedsiębiorcy, z uwagi na rozbudowaną platformę teleinformatyczną, która pomaga również w zgłoszeniu firmy do US i  GUS w  celu nadania numeru NIP i REGON. Obowiązek złożenia wspomnianego wniosku dotyczy przedsiębiorców indywidualnych i wspólników spółki cywilnej (strony umowy), którzy de facto sami uprzednio podlegają rejestracji jako przedsiębiorcy. W przypadku wspólników spółki cywilnej czynności rejestrowe polegają na dokonaniu zmiany we wcześniejszym wpisie do CEIDG poprzez uzupełnienie informacji o nadanym numerze NIP i REGON, które z powodu braków systemowych  muszą być przedmiotem osobnych wniosków. Dodatkowo złożenie wniosków do US i GUS w  przypadku wspólników spółki cywilnej wymaga również załączenia zawartej i podpisanej umowy. Zgłoszenie „spółki” dokonuje się na formularzach NIP-2, w przypadku US oraz RG-OP i RG-SC, w  przypadku GUS.  Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie umowy spółki podlega opodatkowaniu w wysokości 0,5% wartości wkładu, którego podatnikami są wspólnicy spółki cywilnej.